Home

Skleníkový efekt freony

Skleníkový efekt je proces, při kterém dochází k ohřívání planety. Na zemský povrch od Slunce dopadá záření, určitá část tohoto záření následně naši planetu zase opouští. Opouštějící záření nabývá dvou forem: odražené sluneční záření a tepelné záření V důsledku zvyšování jejich koncentrace v atmosféře, za kterou mohou lidé, je přídatný skleníkový efekt zcela jistě hlavní příčinou dosavadního oteplení. Jediným z nich, jehož koncentrace za posledních 200 let nevzrostla, je ozón. Byl totiž likvidován freony, které se rovněž řadí do skleníkových plynů

(N2O), freony a . ozón (O3). Antropogenní skleníkový efekt: Po druhé světové válce můžeme zaznamenat neobyčejně vysoký nárůst koncentrace oxidu uhličitého. Za posledních sto let díky lidské činnosti vzrostla koncentrace tohoto plynu z 280 ppm na 340 ppm (ppm = parts of million, např. ml/m3 nebo mg/kg). Čím to je záření zpět do vesmíru (tabulka na str. 201 - Oxid uhličitý, oxid dusný, metan, ozon, freony) Skleníkový efekt - vzniká zvýšením koncentrace skleníkových plynů v ovzduší (funkce skla ve skleníku), které brání propouštění tepelného záření do vesmíru. Důsledkem je nadměrn Skleníkový efekt: Oteplování zemské atmosféry vlivem rostoucího množství CO 2 a jiných skleníkoých plynů v atmosféře. ; světelné - spektrální záření se po dopadu na zem z části zemí pohltí, ovšem částečně je i odráženo zpět do atmosféry v podobě tepelného - infračerveného záření 3.2 Skleníkový efekt atmosféry..20 3.3 Zvýšený skleníkový účinek..22 3.4 Skleníkové plyny a aerosoly v atmosféře..23 LITERATURA A POUŽITÉ ZDROJE..29 . 2 1. ATMOSFÉRA ZEMĚ Atmosféra Země představuje plynný obal, který obklopuje Zemi až do výšky několika desítek. Slovným spojením skleníkový efekt sa označuje proces, ktorého podstatou je ohrievanie atmosféry, a tým aj celej našej planéty.Ohrievanie atmosféry je spôsobené tým, že atmosféra absorbuje slnečné žiarenie a následne zabraňuje úniku časti odrazeného žiarenia (od povrchu Zeme) späť do kozmu.

Skleníkový efekt In-počas

Skleníkový efekt je proces, při kterém plyny způsobují absorpci a vyzařování infračerveného záření a tím ohřívání dolních vrstev atmosféry a povrchu Země.Tento jev prvně popsal Joseph Fourier v roce 1824, podrobněji ho popsal v roce 1860 John Tyndall. Kvantitativně ho prvně vyčíslil v roce 1896 Svante Arrhenius, když ve své práci uvedl, že při zdvojnásobení. Skleníkové plyny jsou plyny, vyskytující se v atmosféře Země nebo jiných vesmírných těles, které nejvíce přispívají k tzv. skleníkovému jevu (efektu).Nejvýznamnější skleníkové plyny přirozeného původu jsou vodní pára, oxid uhličitý, metan a oxid dusný.Značný vliv na skleníkový jev má také Rayleighův rozptyl na kyslíku

sklenÍkovÝ efekt V důsledku nahromadění tzv. skleníkových plynů ( freony , oxid uhličitý) v atmosféře Země dochází ke skleníkovému efektu. Jeho podstata je v tom, že atmosféra sluneční záření propouští, ale dlouhovlnné tepelné záření emitované z povrchu Země prochází atmosférou jen v omezené míře Skleníkový efekt. na Zemi se přirozeně vyskytuje téměř od samotného počátku jejího vzniku. vlivem člověka ale dochází k prudkému . nárůstu skleníkových plynů. jde o důsledek . spalování fosilních paliv (ropa, plyn, uhlí), zvýšeného automobilismu aj. vzniká více CO. 2 (hlavní skleníkový plyn)

Pro skleníkový efekt platí jednoduchý vztah: v důsledku nárůstu tepla v atmosféře se do ní odpařuje vlhkost a tato vodní pára v atmosféře způsobuje další zvýšení teploty a ještě větší prosycení vzduchu vlhkostí. To je skleníkový efekt v jeho nejčistší podobě Koncentrace některých plynů díky lidské činnosti stoupá a tím se zvyšuje skleníkový efekt. Skleníkové plyny Mezi skleníkové plyny patří zejména vodní pára, oxid uhličitý, metan, přízemní ozón, oxid dusný, freony. CO2 (oxid uhličitý) - jeho množství zvyšujeme spalováním fosilních paliv 1. SKLENÍKOVÝ EFEKT 1.1. Podstata skleníkového efektu V zásadě jde o problém kumulace tepla v atmosféře. Skleníkový efekt se přirozeně vyskytuje v zemské atmosféře. Pomáhá udržovat teplotu na zemi v přijatelných mezích. Je to velmi komplikovaný děj, na kterém se podílí spousta dalších procesů

Skleníkové plyny: referá

 1. Klíčová slova/náhled: skleníkový efekt, krátkovlnného záření, dlouhovlnné, freony, relativní účinnost, polyfluorovodíky, fluorid sírový, oxid.
 2. Skleníkový efekt znamená, že méně tepla (infračerveného záření) ze slunečního svitu odrazí zpět do vesmíru, tedy více tepla zůstane na Zemi. Skleníkové plyny Jedná se zejména o vodní páru, oxid uhličitý (CO 2 ), dále metan (CH 4 ), freony (CFC), halogenové uhlovodíky (HFC) a oxid dusný (N 2 O)
 3. Pohlcování záření, Skleníkový efekt, Koloběh uhlíku v přírodě . Sluneční paprsky směřující k naší planetě neproniknou beze zbytku k zemskému povrchu. Téměř čtvrtina energie je rozptýlena ovzduším zpět do vesmíru a rovněž téměř čtvrtina je atmosférou pohlcena

Freony ? Ostatní např. vodní páry. Přírodní skleníkový efekt Ovšem známe i přírodní skleníkový efekt, ten se vyskytuje přirozeně na Zemi téměř od samotného počátku jejího vzniku. Je nezbytně nutný, neboť bez výskytu přirozených skleníkových plynů by průměrná teplota povrchu Země byla ?18 °C[. Účinek. OZÓN, SKLENÍKOVÝ EFEKT, KYSLÉ DAŽDE RNDr. Ľudmila Dvorščákov Tyto plyny se souhrnně nazývají skleníkové plyny a účinek, který mají na svět se nazývá skleníkový efekt. Mezi skleníkové plyny patří: oxid uhličitý, vodní páry, oxidy dusíku, freony a metan. Normálně je většina energie ze Slunce pohlcována Zemí a zbytek této energie je vyzařován zpět do vesmíru, ale. záření zpět do vesmíru (tabulka na str. 201 - Oxid uhličitý, oxid dusný, metan, ozon, freony) Skleníkový efekt - vzniká zvýšením koncentrace skleníkových plynů v ovzduší (funkce skla ve skleníku), které brání propouštění tepelného záření do vesmíru. Důsledkem je nadměrn

Ozon, ozonová díra, skleníkový efekt

SKLENÍKOVÝ EFEKT: SKUTEČNOST NEBO VÝMYSL? Živé věci potřebují k přežití energii. Energie, která udržuje život na Zemi, přichází ze Slunce, které je velmi žhavé, a tak vyzařuje energii do vesmíru. Nepatrná část této energie se dostává na Zemi Atmosféra a skleníkový efekt / Josef Šedlbauer. První plynný obal získala Země při zchlazování asi před 4,5 miliardami let. Obsahoval hlavně oxid uhličitý, vodu, dusík, amoniak a oxid siřičitý v podobném složení, jaké se dnes uvolňuje při vulkanických erupcích

Freony - Freony jsou známé hlavně kvůli ozónové díře, jejich dalším dílem je však také skleníkový efekt. Výroba klasických freonů byla zastavena Montrealským protokolem, nicméně některé rozvojové země v ní dále pokračují. Ještě horší ale je, že chemick SKLENÍKOVÝ EFEKT •Vznik: skleníkové plyny se hromadí v atmosféře, kde hromadí vrstvu, která propouští teplo ze Slunce na Zemi, ale zabraňuje jeho návratu do vesmíru •Skleníkové plyny: 1) Oxid uhličitý vzniká spalováním paliv 2) Vodní pára 3) Methan 4) Oxid dusn Takzvané skleníkové plyny se vyskytují ve vzdušném obalu kolem zeměkoule. Jejich vrstva propouští sluneční paprsky, které ohřívají Zemi, ale zachycuje teplo, jež zemský povrch vyzařuje a které by jinak uniklo do vesmíru. Tomuto jevu se říká skleníkový efekt . V posledních desetiletích přibývá skleníkových plynů produkovaných lidmi

Co je Skleníkový efekt - slovník PŘÍRODA

 1. Skleníkový efekt . Někteří z vás se asi diví,proč je téma Globální oteplování planety,pořád tak závažné a proč se o tomto tématu tolik mluví.Je to z několika důvodů,jeden z nich je právě skleníkový efekt,ke kterému výrazně přispívají i lidé.Skleníkový efekt jako první použil francouzský vědec J.B.J. Fourier,je to skoro jako ve skleníku,proces při.
 2. V průmyslové praxi známe halogenderiváty uhlovodíků pod obchodním označením freony, v hasební technice pak jako halony. Halony byly využívány jako vynikající hasební prostředky jak v mobilních, tak stacionárních hasicích zařízeních, zejména při hašení v místech, kde voda může být přímo nebezpečná nebo může.
 3. Materiál patrí do Hlavná stránka Údaje o materiál
 4. Skleníkový efekt na zemi 10. Země je jediná planeta, na které k dnešnímu dni existuje život. Culture.pl to serwis informujący o najważniejszych zjawiskach i tendencjach w kulturze polskiej oraz o wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Polsce i za granicą
 5. SKLENÍKOVÝ EFEKT Skleníkový efekt je jev způsobený tím, že vodní páry a skleníkové plyny ( všechny plyny, jejichž molekuly tvoří tři a více atomů, např. amoniak, freony, methan, oxidy dusný, oxid uhličitý, ozón ) zvýšeně propouští krátkovlnné sluneční záření k zemskému povrchu a naopak pohlcují značnou.
 6. Náhrada za freony. Poté, co byla tato nepříjemná vlastnost tvrdých freonů objevena, začaly se hledat náhrady. Za nepřijatelné jsou považovány i tzv. měkké freony (HCFC), s asi 20*menší ozon ničící sílou. Její výrobky pracují na termoelektrickém principu, takže nepůsobí ani na skleníkový efekt, ani ozónovou.

Skleníkový efekt freony

- Přírodní skleníkový efekt se vyskytuje na Zemi téměř od jejího vzniku. (bez něj by byla teplota na Zemi -18°C) - Díky lidské činnosti (spalování fosilních paliv,kácení lesů a globální změny krajiny) dochází ke zvyšování obsahu CO2 v atmosféře a tím nárůstu teploty Skleníkový efekt Skleníkový efekt je děj způsobený tzv. skleníkovými plyny v atmosféře. Jeho následkem je oteplování Země (průměrná teplota Země je 15 o C, bez skleníkového efektu by byla -18 o C). Nadměrným vypouštěním skleníkových plynů do atmosféry vzniká nebezpečí nadměrného zahřátí Země se všemi jeho. Zase se objevují další nápady, že skleníkový efekt dělají freony z klimatizací. To naštěstí nelze zneužít jako v případě uhlíkové daně. Taky se planeta, přesněji řečeno vnitrozemí ohřívá kvůli vysychání. Vysychání působí těžké mechanismy, po kterých nikdo nekypří půdu

Skleníkový efekt Skleníkový efekt může taktéž zapříčinit změnu klimatu. Je přirozenou součástí Země, díky němu se vlastně původně zmrzlá Země oteplila a mohl zde vzniknout život. Sluneční paprsky procházející naší atmosférou oteplují povrch Země a následně se odráží zpět do atmosféry Skleníkový efekt Skleníkový efekt je proces, pri ktorom atmosféra spôsobuje ohrievanie planéty tým, že ľahko prepúšťa slnečné žiarenie ale tepelné žiarenie spätne Skleníkové plyny Oxid uhličitý sa uvoľňuje pri spaľovaní fosílnych palív a jeho množstvo narastá i vďaka masívnemu odlesňovaniu Treking.cz. Skleníkový efekt se na Zemi projevoval od samého počátku. Jeho účinek spočívá v tom, že sluneční záření ve viditelné oblasti prochází atmosférou téměř bez ovlivnění, na povrchu Země je z velké části pohlceno a pak znovu vyzářeno s větší vlnovou délkou v infračervené oblasti - tedy jako teplo Skleníkový efekt(jev) •Děj probíhající •Chlorované uhlovodíky(freony)-umělé, průmyslově vyráběné plyny,náplňsprejů dříve v chladicí technice •Ozón(přízemní)-vznik díky člověku, např. působením slunečního záření na výfukové plyny aut

Jako skleníkový efekt označujeme oteplování zemské atmosféry. Dochází k němu tak, že atmosféra propouští krátkovlnné sluneční záření téměř nerušeně k povrchu Země. Avšak dlouhovlnné záření, vyzařované zahřátým zemským povrchem, atmosféra zachycuje, proměňuje je v tepelnou energii a odráží zpět do. Lidská činnost zvyšuje skleníkový efekt a vede ke globálnímu oteplování skleníkový efekt, vede však ke konfliktu globálnímu - ke změně klimatu na celé Zemi, změně, která ve svém tempu a důsledcích nemá za poslední statisíce let obdoby. Pokusím se ve svém příspěvku naznačit, o jaký jev vlastně jde, k čemu asi povede, a jak mu lze (a je nanejvýš naléhavé) čelit Skleníkový efekt - dochází k zahřívaní atmosféry od zemského povrchu. Část atmosférou pohlceného záření je zpětně vyzařována k zemskému povrchu, který je druhotně oteplován. Tímto dochází ke globální oteplování naši Země. Příčina: Skleníkový efekt. exhaláty (CO. 2, freony, metan, oxid dusný).. Česko bude pod tlakem muset odstoupit od uhlí, protože cena odpustků začíná být neúměrná. Některé kotelny přejdou na plyn a jiné začnou pálit české lesy. Na nějaký pátek jim kůrovcové dřevo vydrží a pak je budou ekologicky dovážet přes půl zeměkoule aby mohly emitovat CO2, který nemá skleníkový efekt. reagova

Skleníkový efekt - jeden z největších důvodů zvyšování teploty na planetě Mezi ty nejznámější patří běžný oxid uhličitý, ale také vodní pára, methan, freony nebo oxid dusný. Jedná se tak o plyny, které se v naší atmosféře běžně vyskytují, ale především sami lidé jejich množství zvyšují, a tím. Skleníkový efekt je zkoumán více než 100let. První výpočty síly skleníkového efektu se objevily v devatenáctém století, měření a výpočty v průběhu dvacátého století je dále zpřesnily

Pro jednotlivé účely použití freonů existují různá alternativní řešení. Při jejich výběru je nutno dbát na to, jestli tyto látky (tato řešení) nemají obdobný účinek jako freony, nezesilují skleníkový efekt, neprodukují nežádoucí nebo toxické látky, zmenšují spotřebu energie apod Skleníkový efekt 4 1 2 3 krátkovlnné záření ze Slunce záření odražené od zemského povrchu (2a) a atmosféry (2b) infračervené (tepelné) záření, vyzařované zemským povrchem tepelné záření pohlcené CO 2 je vyzařované opět k zemskému povrchu 2b a s k l e n í k o v é pl y n

Globální oteplování - Wikipedi

Ale pokud ho je v atmosféře velké množství, zadržuje sluneční teplo a vzniká tak skleníkový efekt. Freony se do ovzduší dostávají při používání sprejů , které jsou plněny zastaralou technologií freony a při poruše uzavřeného systému chladících zařízení jako jsou ledničky a mrazničky starších typů Skleníkový efekt Atmosféra způsobuje přirozený skleníkový efekt - světlo ze Slunce pronikne na povrch Země a zahřívá ho. Některé plyny v atmosféře (tzv. skleníkové plyny - CO 2, CH 4, N 2O, freony, ozon, vodní pára, ) brání částečně průchodu tohoto tepelného záření zpátky do vesmíru skleníkový efekt nenavyšuje, protože rostliny za svého růstu odebírají z ovzduší CO, a při spalování ho do ovzduší opět vracejí. Vzhledem k tomu, že průměrná délka života rostlinné freony, ozón, termoemise). Zvyšující se koncentrace těchto skleníkových plynů v atmosféře omezuje vyzařování nahromaděného.

Skleníkové plyny - Wikipedi

 1. skleníkový efekt (soustavné ohřívání povrchu Země) kyselé deště (kyselinotvorné oxidy po kontaktu s vzdušnou vlhkostí tvoří kyseliny) freony (organické halogenderiváty chloru a fluoru) - produkovány některými spreji, v chladicích zařízeních, silně poškozují ozonovou vrstvu tvořením kyslíkových radikálů.
 2. Skleníkový efekt způsobují hlavně vodní páry, které jsou jeho přirozeným zdrojem. Dalšími plyny jsou hlavně oxid uhličitý, metan, oxid dusný a ozón. Hlavními zdroji znečišťování ovzduší jsou elektrárny, domácí topné systémy, továrny a spalovací procesy v automobilech a letadlech
 3. = skleníkový efekt => přirozená vlastnost atmosféry-skleníkové plyny - CO2, Nox, CH4, vodní páry, freony, -v posledních 100 letech se výrazně zvedá množství CO2 => dostává se emisí + kácení lesů a pralesů-methan (CH4) - bahenní plyny, kravíny, z rybníku z bahna, rýžová pole,
 4. - Freony - Ostatní např. vodní páry Přírodní skleníkový efekt Ovšem známe i přírodní skleníkový efekt, ten se vyskytuje přirozeně na Zemi téměř od samotného počátku jejího vzniku. Je nezbytně nutný, neboť bez výskytu přirozených skleníkových plynů by průměrná teplota povrchu Země byla -18 °C.
 5. Oxid uhličitý, společně s dalšími látkami jako jsou metan, oxid dusný, freony a ozon, patří mezi takzvané skleníkové plyny, které mají schopnost absorbovat tepelné (IR) záření Země, díky čemuž je ohřívána spodní vrstva atmosféry a zemský povrch. Pro zmíněný proces se používá termín skleníkový efekt
 6. Skleníkový efekt je proces, při kterém atmosféra způsobuje ohřívání planety tím, že snadno propouští sluneční záření, ale tepelné záření o větších vlnových délkách zpětně vyzařované z povrchu planety účinně absorbuje (pomocí skleníkových plynů) a brání tak jeho okamžitému úniku do prostoru
 7. Přirozený skleníkový efekt. Zvyšování průměrné zemské teploty (podmínka pro život v současné podobě) (Mars x Venuše), Fourierova teorie podmínky života na Zemi: bez skleníkového efektu: prům. teplota -18 C. současnost: +15 C. fluktuace 0.5-1.0 (C s periodou 100-200 tisíc et

0703 - Skleníkový efekt

 1. Skleníkový efekt je názov pre jav spočívajúci v ohriatí nižších vrstiev atmosféry v dôsledku toho, že atmosféra cez deň prepúšťa krátkovlnné slnečné žiarenie k zemskému povrchu a v noci pomerne efektívne pohlcuje dlhovlnné žiarenie Zeme a otepľuje sa. Podobný úkaz možno pozorovať v skleníkoch, odtiaľ pochádza.
 2. Klíčová slova: oxid uhličitý, oxid dusný, methan, CFC, freony, globální oteplování, glo-bální změny klimatu, skleníkový efekt, ABSTRACT This work is based on sources of greenhouse gases, which are produced by human activity. They are carbon dioxide, nitrius oxide, methane, CFC`s. Attention is also dedicated to rat
 3. Skleníkový efekt Atmosféra způsobuje přirozený skleníkový efekt - světlo ze Slunce pronikne na povrch Země a zahřívá ho. Některé plyny v atmosféře (tzv. skleníkové plyny - CO 2, CH 4, N 2O, freony, ozon, vodní pára, ) brání částečně průchodu tohoto tepelnéh

Skleníkový efekt jinak: Problém, nebo jde o podmínku

Skleníkový efekt - 1 Znáte ty večery, kdy na obloze není jediný oblak a vy můžete pozorovat hvězdy? Určitě to ale nevydržíte dlouho, protože Vám začne být pěkná zima. Jak víte, Slunce naší Zemi ohřívá - pouze přes den, kdy je naše část Země ke Slunci otočená. Teplo, které Země přes den vstřebá v noc 6. SKLENÍKOVÝ JEV Jedním ze základních mechanismů, který přes velkou složitost dějů v atmosféře udržuje na Zemi stabilní podmínky pro život, je skleníkový efekt.Zde je jeho vysvětlení: Světlo ze Slunce prochází vrstvami atmosféry bez větších překážek, dopadá na Zemi a ohřívá ji Odpady a skleníkový efekt. Znečištění ovzduší je jedním z hlavních důvodů zvyšování koncentrace skleníkových plynů. Hlavním skleníkovým plynem, který pochází z lidské činnosti, je oxid uhličitý. Na celkovém skleníkovém efektu se podílí zhruba 22 procenty. Následuje oxid dusný, metan, ozón nebo freony

Skleníkový efekt je fyzikální jev, při kterém některé složky atmosféry nazývané souborně skleníkové plyny způsobují zadržování tepelného záření ze Slunce na Zemi. Většina skleníkových plynů, tedy těch, které se na globálních klimatických změnách podílí, je v atmosféře přirozeně zastoupena SKLENÍKOVÝ EFEKT • v atmosféře vzniká vrstva, která umožní průchod infraerveného záření k zemi, ale ne jeho odchod (po změně vlnové délky) •je způsoben obsahem skleníkových plynů v atmosféře •Freony - velmi stabilní (stovky let) Skleníkový plyn Koncentrácia (roky) Zmena oproti roku 1780 Prirodzené a antropogénne zdroje Ekvivalent CO 2; 1780 1995 vodná para: 0,2 - 4 objemové percentá priemerne 1,3: nezistené (relatívna vlhkosť je však závislá na teplote atmosféry) moria, oceány, sladkovodné zdroje - hydrosféra všeobecne Viac ako 10000, CO 2: 280. Vzniklý skleníkový efekt by mohl stačit k ohřátí planety na příznivou teplotu, vznikly by vodní plochy a mohla by začít fotosyntéza. Freony jsou tedy nevhodné, je třeba najít nějakou stejně účinnou, ale stálejší a neškodnou náhradu. Nejrealističtěji vypadají první návrhy, jejichž základní myšlenkou je.

Video: Skleníkový efekt - RV

Vysoké Učení Technické V Brn

Skleníkový efekt. Skleníkový efekt. 1. SKLENÍKOVÝ EFEKT . Naša planéta je chránená tenkou pokrývkou rôznych plynov. Niektoré z nich, hlavne oxid uhličitý, vodná para, metán, oxid dusný, ozón a freóny označujú ľudia, ktorí sa zaoberajú problémami životného prostredia, ako skleníkové plyny Atmosféra- počasí, ozón, skleníkový efekt. Způsobují - Freony - jsou to těkavé plyny používané v rozprašovačích, v hasičských přístrojích, v chladících zařízeních a při výrobě umělých pěnových hmot. Snižování hladiny ozónu má negativn Skleníkový efekt: Jev, při němž vodní pára a další plyny, které se v atmosféře vyskytují v přirozeném množství, ovlivňují radiační bilanci Země a následně zapříčiňují její vyšší teplotu (o 33 °C). Společné projekty (Joint Implementation) Společný projekt mezi dvěma státy, které musí snížit své emise Note: Citations are based on reference standards. However, formatting rules can vary widely between applications and fields of interest or study. The specific requirements or preferences of your reviewing publisher, classroom teacher, institution or organization should be applied

že skleníkový efekt zemské atmosféry nutně potřebujeme - kdyby takto atmosféra nefungovala, byla by průměrná teplota na povrchu Země asi o 30 °C nižší, a tak místo současných průměrných +15 °C by to bylo pro život vražedných -15 °C Obsah Problém Skleníkový efekt Ozonová díra Řešení Obnovitelné zdroje energie Jaderná energie Ekologické zemědělství Závěr Ekonomie vs. ekologie Tato prezentace vám představí celosvětové ekologické problémy a možnosti jejich řešení. Doufáme, že se dozvíte něco nového a že si nově nabyté vědomosti vezmete k srdci

BiológiaENVIREGION :: 2

Další viníci skleníkového efektu Izolace-info

Skleníkový efekt sa na Zemi objavoval od samého začiatku, pretože tzv. praatmosféra obsahovala niektoré tzv. skleníkové plyny- oxid uhličitý, vodné pary a metán. Jeho účinok spočíva v tom, že slnečné žiarenie vo viditeľnej oblasti prechádza atmosférou skoro bez ovplyvnenia, na povrchu Zeme je z veľkej časti pohltené a. Skleníkový efekt, 8.ročník Mgr. Jitka Říhová Skleníkový efekt Skleníkové plyny Vodní páry (H2O) způsobují asi 60 % zemského přirozeného skleníkového efektu. Ostatní plyny ovlivňující tento efekt jsou oxid uhličitý (CO2) (kolem 26 %), methan (CH4), oxid dusný (N2O) a ozón (O3) (asi 8 %)

PPT - Globálne Ekologické problémy PowerPoint PresentationPPT - Atmosféra PowerPoint Presentation, free download

Kyselé deště, skleníkový efekt

>> skleníkový efekt << . Nepodnikneme-li účinné kroky, může skleníkový efekt napáchat značné škody. Plyny způsobující skleníkový efekt Hlavním plynem, který zapříčiňuje skleníkový efekt, je CO2, oxid uhličitý. Živočichové CO2 vydechují, zatímco rostliny jej pohlcují Skleníkový efekt. Asi 58% slunečního záření pohlcuje Země (atmosféra, hydrosféra i zemský povrch), asi 42% slunečního záření se odrazí zpět do kosmického prostoru. Atmosféra část záření odráží zpět k zemskému povrchu a funguje tak jako velký skleník. Skleníkový efekt je pro život na Zemi velmi důležitý Skleníkový efekt sa na Zemi prejavoval od samého počiatku, udržujúc teploty vhodné pre život na Zemi. Prejavuje sa už viac ako 4 miliardy rokov. Určité plyny v atmosfére nie sú rovnako dobre priepustné. Pôsobia niečo ako zadržiavači žiarenia a celý systém Zeme sa tým ohrieva Skleníkový efekt spôsobuje zvyšovanie priemernej teploty atmosféry a ovplyvňuje zmeny jej rozloženia na zemskom povrchu. V niektorých regiónoch môže skleníkový efekt viesť naopak k ochladeniu, spôsobeného zmenami morských prúdov Skleníkový efekt je proces, při kterém záření z atmosféry planety ohřívá povrch planety.

Smog a skleníkový efekt | Člověk pánem tvorstva a zkázoupřírodopis :: PracedoskolyEmise | Usetrito
 • Kate von d.
 • Jiří kajínek brno.
 • Ukrajinská černozem.
 • Vysoký oční tlak.
 • Jaderný obal.
 • Jak se představit do telefonu anglicky.
 • Mapa české republiky pdf.
 • Raid proti potravinovým molům.
 • Mirzaten oro zkusenosti.
 • Léčba akné české budějovice.
 • Předřadník anglicky.
 • Práce v londýně s ubytováním.
 • Sedatif pc 90.
 • Definice křižovatky.
 • Archwiki partitioning.
 • Pohanka obecná osivo.
 • Balt po vyrovnání anglicky.
 • Avokádo afrodiziakum.
 • Live fotbal.
 • Atelier red and wine.
 • Phil collins live.
 • Sinister 3 online cz dabing.
 • Aldo.
 • Www vari cz rady a navody.
 • Kia stonic test.
 • Rock n roll kapely.
 • Podobrazy snídaně.
 • Ano nymburk.
 • Posunovaci uzel naramek.
 • Ouzo.
 • Connectit keyboard.
 • Uniforma wehrmachtu.
 • Konec oddílů word.
 • Marketing na sociálních sítích kurz.
 • Vr brýle karton.
 • Vánoční betlém z papíru.
 • Jamie oliver hamburger sauce recipe.
 • Indická kari rýže.
 • Subaru impreza bazar.
 • Ikea girlanda.
 • Počet narozených dětí v čr.