Home

Sesuvná území

Kategorizace sesuvných území . Kategorizace sesuvných území podle stupně ohrožení I, II a III je prováděna specialisty ČGS po dohodě s pracovníky MŽP a bývalých Okresních úřadů od roku 1997. Účelem této kategorizace bylo vytipovat sesuvná území III. kategorie a doporučit jejich případný průzkum pojem sesuvná území a území jiných geologických rizik, a to jako jeden z tzv. sle-dovaných jevů, které musejí být obsahem územně analytických podkladů. Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, zavádí pojem rizikové geofaktory životního prostředí (§ 9a) Sesuvná území. Mezi činnosti ČGS - při výkonu SGS (posudková činnost), související s problematikou svahových nestabilit patří m.j. terénní práce (mapování), evidence a třídění zpráv a posudků, následná jejich archivace, dále pak zpracování a uložení výsledků do grafických a textových databází až po konečnou tvorbu výstupů, tj. až k prezentaci území.

Kategorizace sesuvných území - CHM

 1. Sesuvná území vznikají v přírodních poměrech ČR tam, kde je porušena stabilita horninového složení daného území, (svahu) zpravidla v důsledku působení povrchových i podzemních vod. V součinnosti s výskytem smykových ploch hornin, nepříznivě ovlivňují stabilitu svahu
 2. ArcGIS Server služba zpřístupňuje souhrnné informace pro účely poskytování údajů o území ve smyslu § 27 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) z následujících vrstev: dobývací prostory, chráněná ložisková území, chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry, výhradní ložiska a schválené prognózní zdroje, oznámená důlní díla (stará.
 3. Na rozdíl od nestabilního Českého středohoří, kterým prochází dálnice D8, se sesuvná území na jihu Čech vyskytují mnohem řidčeji. Problémy neodhalil ani geologický průzkum, a proto státní investor navrhl stavbu tak, jako by procházela bezproblémovou lokalitou
 4. Výkres limitů využití území . Výkres limitů využití území zobrazuje územní omezení vyplývající z právních předpisů. Zobrazeny jsou zákonem stanovené limity využití území - např. památková ochrana, ochrana přírody, ochrana vodních zdrojů, záplavové území, ložiska nerostných surovin, technická infrastruktura, dopravní infrastruktura, sesuvná území.

Zobrazeny jsou zákonem stanovené limity využití území - památková ochrana, prvky územních systémů ekologické stability (ÚSES), ochrana přírody, záplavové území, ložiska nerostných surovin, území dotčená těžbou, sesuvná území, technická infrastruktura pro zásobování území pitnou vodou, odvádění. chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry: 60: ložiska nerostných surovin: 61: poddolovaná území: 62: sesuvná území a území jiných geologických rizik: 63: stará důlní díla: 64: staré zátěže území a kontaminované plochy: 64a: uzavřená a opuštěná úložná místa těžebního odpadu: 65: oblasti s. nebo zvlášť nepříznivé geologické poměry, jako gravitační vlastnosti území (sesuvná území, oblasti skalního řícení), geodynamické jevy (tektonické poruchy, seismické jevy, zlomové struktury) nebo oblasti zvýšeného rizika ionizujícího záření, popřípadě mimořádnýc Poddolovaná území, sesuvná území: V řešeném území nejsou. Ochrana proti záplavám a přívalovým vodám: V řešeném území se nachází nevyhlášené záplavové území řeky Svratky, které je respektováno - do tohoto pásma dílčí změny nezasahují

Zobrazeny jsou zákonem stanovené limity využití území - památková ochrana, nadřazené prvky ÚSES, ochrana přírody, ochrana vodních zdrojů, záplavové území, ložiska nerostných surovin, území dotčená těžbou, sesuvná území, technická infrastruktura pro zásobování území pitnou vodou, odvádění odpadních vod, zásobování energiemi, spojové služby. Grafiky jsou zobrazeny např. památková ochrana území, prvky územních systémů ekologické stability, ochrana přírody, záplavová území, ložiska nerostných surovin, území dotčená těžbou, sesuvná území, technická infrastruktura pro zásobování území pitnou vodou, odvádění odpadních vod, zásobování energiemi. Členitá a sesuvná území nabízejí celou řadu tzv. mikrobiotopů, které se liší výškou hladiny podzemní vody a mírou jejího kolísání, dále zastíněním a chodem teplot a hloubkou a vlastnostmi půdní vrstvy. Diverzita lučních porostů je udržována kosením. Kosení brání tomu, aby konkurenčně silné (agresívní. Česká republika má tato území dobře zmapovaná. V roce 1961 byl velký sesuv na Slovensku, na základě toho dostaly geologické organizace za úkol zmapovat veškerá potenciální sesuvná území v Čechách i na Slovensku. Díky tomu se začalo pečlivě mapovat, jaká území jsou svahovými pohyby ohrožena sesuvná území odval propad, pseudozávrt sesuv bodov ě vymezená sesuvná území: D D D ev.číslo název lokality stupeň aktivity plocha v m2 6072 Vrábče aktivní 14 582,5 6129 Borovany potencionální 128 877,0 5760 Písek potencionální 16 845,5 7069 Třeboň stabilizovaný 7 733,

V zájmovém území nejsou registrovány žádné se-suvy, ani potencionálně sesuvná území. Přivaděč se nachází v převážné většině mimo za-stavěné části obcí, ovšem v úseku v km 3,0 až 3,2 prochází chatovou kolonii. Ačkoliv je trasa navrže-na se snahou minimalizovat zásah do této chatov Mezi sledovanými hodnotami je průsakový režim VD a podloží, deformace stavby VD a podloží (posun, sedání, náklon), sleduje se také širší okolí podle typu VD, abraze břehů nebo sesuvná území nádrží Mezi sledovanými hodnotami je průsakový režim VD a podloží, deformace stavby VD a podloží (posun, sedání, náklon), sleduje se také širší okolí podle typu VD, abraze břehů nebo sesuvná území nádrží. TBD sleduje i technický stav všech technologických a elektrických zařízení na VD V řešeném území se nachází 9 maloplošných chráněných území (z toho 5 přírodních rezervací a 4 přírodní památky). Do jižního cípu řešeného území zasahuje Geopark UNESCO Český ráj (k.ú. Pulečný). Zvláště chráněná území tvoří 55% z celkové rozlohy SO ORP Jablonec nad Nisou sesuvy a sesuvnÁ ÚzemÍ: Inženýrsko-geologické mapování sesuvných a potenciálně sesuvných území Inženýrsko-geologický průzkum sesuvných území

Mezi sledovanými hodnotami je průsakový režim vodního díla a podloží, deformace stavby vodního díla a podloží (posun, sedání, náklon), sleduje se také širší okolí, abraze břehů nebo sesuvná území nádrží Vedle suťových polí pokrývají plochy v chráněném území rozmanité křovinaté a lesní porosty od řídkého a chudého březového lesa přes lipový les na sutích, lipovou bučinu až po teplomilnou doubravu a dubohabrový les. Na jižním úpatí hory se rozkládají rozlehlá sesuvná území Sesuvná území se v území nevyskytují. Ve východním výběžku katastrálního území obce je evidované poddolované území: identifikát: 1541002. název lokality: Hněvošice. rozloha v ha: 11,5. stáří díla: do 19. stolet

Vodní nádrž Kružberk na řece Moravici na Opavsku je nejstarší přehradou v Moravskoslezském kraji. V provozu je už 60 let, díky nedávné komplexní rekonstrukci ale nadále splňuje všechny podmínky pro bezpečné fungování. Objem přehrady je 35,5 milionu metrů krychlových a současný odběr vody pro vodárenské účely se tam pohybuje okolo 900 litrů za sekundu Katastrální území vodní tok vodní plocha zast_plocha Sesuvná území v Libereckém kraji Sesuvy - aktivní Sesuvy - neaktivní Id. bod Lokalita Id. bod Lokalita SA1 Blíževedly SN1 Velká Javorská SA2 Sezímky SN2 Konojedy u Úšt ěku SA3 Žandov SN3 Blíževedly SA4 Jezvé SN4 Janovice SA5 Kozly SN5 Žandov SA6 Stružnice SN6 Krava ř sesuvnÁ Území - zastavitelnÁ se spec.opatkením v zaklÁdÁní sesuvnÉ ÚzemÍ aktivnÍ - polygon stav nÁvrh 55 db bus ø vp 652 0 komunikace i.tÑÍdy komunikace ii.tÑÍdy komunikace ill.tkÍdy mÍstnÍ komunikace rezerva pro komunikaci smËrovÁ a vÝŠkovÁ Úprava komunikace cyklostezky Železnice re-zerva letiŠt

Česká geologická služba - Nestabilita svahů: Projekty

Svahové nestability - Česká geologická služb

Výkres limitů využití území zobrazuje územní omezení vyplývající z právních předpisů. Zobrazeny jsou zákonem stanovené limity využití území - památková ochrana, ochrana přírody, ochrana vodních zdrojů, záplavová území, ložiska nerostných surovin, území dotčená těžbou, sesuvná území, technická infrastruktura pro zásobování území pitnou vodou. sesuvnÁ ÚzemÍ - aktivnÍ > 10 ha sesuvnÁ ÚzemÍ - aktivnÍ < 10 ha sesuvnÁ ÚzemÍ - ostatni > 10 ha sesuvnÁ ÚzemÍ - ostatnÍ < 10 ha ÚzemÍ obrany a bezpeČnosti stÁtu zÓna havarijnÍho plÁnovÁnÍ zÁjmovÉ ÚzemÍ mo Čr nebo mv Čr limity vyuŽitÍ ÚzemÍ jevy informativnÍ limity vyuŽitÍ ÚzemÍ (pokračování)!!!!!q a b d

Sanace sesuvu jihlavskavrtna

Výkres limitů využití území

Bělokarpatská zahrádka třicetiletá
 • Miminko spi jen v naruci.
 • Nuz stvanec.
 • Inflační cíl čnb 2018.
 • Význam rodiny.
 • Sportovní čelenka decathlon.
 • Pixwords daily puzzle.
 • See think do care kaushik.
 • Pečivo a hubnutí.
 • Alergicky kasel.
 • Ac milan eurofotbal.
 • Kancelár ektor.
 • Wichterle lambert.
 • Panama rozloha.
 • Moje dite bije deti.
 • Rejstřík psích plemen.
 • 1. liga žen fotbal.
 • Špaldové zrno.
 • Oud instrument.
 • Tablety do septiku obi.
 • Granada španělsko počasí.
 • Brachiosaurus vaha.
 • Bazény mountfield recenze.
 • Mahagon cena.
 • Hsil biopsie.
 • Lidl tortilla.
 • Ibiza old town.
 • Tetování nápisy na hrud.
 • Vápník v těhotenství.
 • Bramborové šulánky s povidly.
 • Ohrožení goril.
 • Travni osivo.
 • Kdy chodi vyplata penny.
 • Princové.
 • Bazos velbloud.
 • Jak vyplnit daňové přiznání na rodičovské dovolené.
 • Vilém ii oranžský.
 • Android sdk manager download.
 • Origami vlaštovka návod.
 • Inflační cíl čnb 2018.
 • Olympia brno akce.
 • Anna wintour style.