Home

Společenská dělba práce pravěk

Pravěk, D - Dějepis - - unium

Pravěk. D - Dějepis. Hodnocení materiálu: lidé se začínají usazovat => 1. společenská dělba práce, neolitická revoluce- přijetí zemědělského způsobu života ( nejprve v oblasti úrodného Půl měsíce) pěstují se obiloviny, začíná se s chovem dobytk 1. společenská dělba práce -nahrazení matriarchátu patriarchátem (rodové zřízení s nadvládou mužů) architektura: první sídliště nepravidelně uspořádaná z chýší (kůly, kůže), často přesídlují kvůli půdě; sídliště ve tvaru kruhu n. oválu, řad

společenská dělba práce = nikoli už podle pohlaví, ale podle práce a pozice ve společnosti rozdělení na zemědělce a lovce nejdříve v oblasti Úrodného půlměsíce: Malá Asie, syrsko-palestinská oblast, Kaspické moře obživa: pěstování obilovin a luštěnin; chov (odchyt + mláďata) ovcí a koz => usazování lid druhá společenská dělba práce (odděluje se řemeslo jako samostatná činnost, specializují se jednotlivá řemesla - např. hutnictví, kovolitectví nebo kovotepectví) uctívání božstev a rituální obětování zvířat i lidí diferenciace společnosti (bohatě vybavené hroby náčelníků; naprot

Pravěk (doba kamenná, doba bronzová, doba kamenná

 1. izace - proces poletění - napřimování, chůze po zadních, vývoj ruky (především palec), ústup zvířecího vzezření (nadočnicové oblouky, čelist, rypáček, vznik čela a brady), růst objemu mozku, vznik řeč
 2. Odděluje se řemeslo od zemědělství, tomu se říká 2. společenská dělba práce. Objevují se nové kultury např.kultura maďarovská, kultura únětická atd. Doba železná- trvala od 750 do 400 let př.n.l, mladší doba železná od 400 let př.n.l do počátku našeho letopočtu.
 3. Život v prav ěku Základní pojmy Přisvojovací hospodá řství sb ěr plodin a lov zv ěře Výrobní hospodá řství pěstování rostlin a chov dobytka Přirozená d ělba práce dělba práce mezi mužem a ženou Spole čenská d ělba práce odd ělení řemesla od zem ědělství Prvobytn ě pospolná spole čnost rovnost člen ů rodu, spole čně pracují a spole čně se d ělí.

 1. V zemědělství dochází k první společenské dělbě práce (k přirozené dělbě práce mezi mužem a ženou, mladými a starými). Dochází zde k neolitické revoluci . Základem obživy se stává zemědělství, lidé provádí žďáření lesů (přeměňují lesy v pole), čímž zvyšují úrodnost půdy
 2. 2000-750př.n.l. -bronz-slitina mědi a cínu-vyspělé oblasti-vyspělejší než střední Evropa je Řecko,dříve Mezopotámie(Irák,Egypt) -rozvíjí se společenská dělba práce-řemesla(kovotepectví,kovolitectví) -rozvoj obchodu-z bronzu zbraně,nástroje -běžná výroba-odlévání na ztracenou formu-vyrobilo se něco voskem.
 3. Pravěk 3 (14) 1.04.2012 | 13 530 zhlédnutí | V kategorii Pravěk - testy. Neolit. 2. První společenská dělba práce proběhla v období? a. Paleolitu b. Mezolitu c. Neolitu d. Eneolitu. 3. První společenská dělba práce odděluje: a. Řemesla od zemědělství.

Pravěk - Dějepis Studijni-svet

Mikroekonomie 1 - 3. Dělba práce Dělba práce, Přirozená dělba práce, Společenská dělba práce, Dělba práce ve výrobě, Mezinárodní dělba práce 1. část. Dělba práce, Přirozená dělba práce, Společenská dělba práce Otázka: Staroorientální státy Předmět: Dějepis Přidal(a): Iva Vymezení pojmu pravěk Je to nejstarší část vývoje lidské společnosti Je to období od starší doby kamenné až do konce starší doby železné Prehistorie- zabývá se pravěkem Archeologie, její prameny, metody a význam pro studium pravěkých dějin Archeologie vyhledává a zkoumá hmotné archeologické.

neolitická revoluce - 1. společenská dělba práce - vznik zemědělsko - dobytkářského způsobu hospodaření pěstování luštěnin, obilovin a textilních rostlin (nejdříve ochrana divokého obilí před plevelem, poté vlastní setba) chov - nejdříve chytání divokých mláďat, poté domestikace - ovce, kozy, vepř 2. Řemesla se oddělila od zemědělství = 2. společenská dělba práce. Někteří lidé se mohou specializovat, protože zemědělských produktů je dostatek. Narůstá směna výrobků, vzniká obchod. Narůstá majetková nerovnost, společnost se začíná diferencovat, je složitější

Pravěk - Dějepis - Referáty Odmaturu

PPT - 6

dějepis.co

Lidská společnost v pravěku Studijni-svet

Společenská dělba práce - Obsah Vložil/a: Jefrrey, typ: obsah PŘEDMLUVA K DRUHÉMU VYDÁNÍ NĚKOLIK POZNÁMEK K USPOŘÁDÁNÍ (7) PŘEDMLUVA K PRVNÍMU VYDÁNÍ (33) ÚVOD PROBLEMATIKA Rozvoj společenské dělby práce, všeobecný nástin jevu. Z čeho pochází problém: Máme se oddat pohybu, nebo mu máme odolávat; otázka mravní hodnoty dělby práce PRAVĚK OBCHODU: zboží- služba (statek) ke směně (nákup, prodej)-prostá zbožní výměna znamená směnu zboží za zboží -kupec jako druh samostatné činnosti (obchodování) se objevuje na rozhraní rodové a otrokářské společnosti => 3. společenská dělba práce · podmínky vzniku peněžní výměnu → společenská dělba práce (zemědělství x řemeslo) → vrstvení společnosti (větší obce tvořené i lidmi bez příbuzenských vazeb) a - vznikají rozdíly mezi jednotlivými obcemi → lidské vlastnosti se projevili → přepadání sousedů → zdi. pravěk na našem území. Zemi obývalo asi 125 tis. lidí. Základem hosp. života: sběr plodin, lov zvěře= nevýrobní (přisvojovací) způsob života. Existovala přirozená dělba práce.Muž- ochránce, lovec, žena- sběračka plodin, udržovatelka rodu. Mezolit-(střední doba kamenná) v mezolitu nebyl už jenom lov a sběr jediným způsobem zdrojem obživy Anotace: Materiál lze použít k tématu pravěk - shrnutí učiva Očekávaný výstup: Žák objasní význam zemědělství a zpracování kovů pro lidskou společnost, uvede příklady archeologických kultur na našem území Klíčová slova: pravěk, doba kamenná, doba bronzová, doba železná, etnika, Keltové, Slovan

Pravěk je nejdelší období ve vývoji lidstva, z této doby pocházejí nestarší kosterní pozůstatky člověka 2.5 mil. let př.n.l., znak vývoje člověka je. Nový materiál bronz, tj. slitina mědi a cínu, společenská dělba práce, úplné oddělení řemesel od zemědělství. Objevuje se tzv. první velká dělba práce (oddělení dobytkářsko-pasteveckých kmenů od zemědělských kmenů) Ne všechny hroby bohatě vyzdobené= společenská diferenciace. Hallštatem končí v Evropě pravěk. Mladší doba železná-(Latéská) Raná doba dějinná spojená s laténem v Evropě se objevuje etnikum Keltové - přirozená dělba práce: muž (_____) X žena (_____) - 1. společenská dělba práce: _____ - kult ženy - matky => matriarchát (později se prosazuje. společenská dělba práce (produktivní - zemědělci, využití otrocké práce (stát musel mít přebytky v zemědělství, aby otroky uživil; otrokem se stávali Pravěk a starověk. 1. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001, 143 s

ZŠ Kunratice | Pravěk II

Pravěk 3 (14) - Dějepisně

pokročilá dělba práce užitkové i umělecké předměty dochované především v troskách paláců a v hrobech: tepané vázy, šperky, různá keramika na počátku 14. století př.n.l. však minojská kultura náhle končí, příčiny tohoto konce nejsou známy (přírodní katastrofa, vojenský vpád, lidová vzpoura, Vzniká přirozená dělba práce mezi mužem a ženou (muž loví a žena pečuje o děti, připravuje pokrmy, sbírá plodiny). Rozvíjí se rodová společnost = rovnost všech členů, rovné dělení kořisti, společný majetek, vzájemná závislost PRAVĚK - PERIODIZACE Opakování - dějepis 6.třída Milan Šimek Periodizace pravěku (české země) DOBA KAMENNÁ DOBA BRONZOVÁ DOBA ŽELEZNÁ DOBA ŘÍMSKÁ DOBA STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ DOBA KAMENNÁ (paleolit) Cca: 3 milióny let př.n.l. - 4.tis. př.n.l. STARŠÍ DOBA KAMENNÁ Paleolit (cca do 11.tisíciletí př. n.l.) Mezolit (cca do 8.tisíciletí př.n.l.) (období vývoje. PŘIROZENÁ DĚLBA PRÁCE ROD vznik UMĚNÍ (VENUŠE) a NÁBOŽENSTVÍ, pohřbívání mrtvých se stalo pravidlem DÚ: mapka z učebnice s. 18 Střední doba kamenná ve střední Evropě 8 000 - 5 000 př. n. l. přechodné období PRAVĚK_ZÁPIS - VĚRA VOŇKOVÁ Strana 1 z první společenská dělba práce, některé rody více pastevectví; vznikají nové činnosti - řemesla vznik keramiky Chalkolit . přední východ 5000 - 3000 př. n. l. metalurgie - zpracování kovů kolo, vůz, oradlo první rozsáhlé vesnice městského charakteru - hrazené vesnice město Jericho (Palestina

Pravěk

 1. Pravěk. Vyber správně seřazené období; Jaká společnost byla ve středověku? Vytvořili Keltové svůj vlastní stát? Jak se nazýval obranný val Římanů? (0. - 5. st.) Co jsou to venuše? Ve kterém období lidé přešli z kořistnického hospodářství na hospodářství produktivní? Kdy se poprvé objevuje společenská dělba.
 2. 1. společenská dělba práce -nahrazení matriarchátu patriarchátem (rodové zřízení s nadvládou mužů) architektura : první sídliště nepravidelně uspořádaná z chýší (kůly, kůže), často přesídlují kvůli půdě; sídliště ve tvaru kruhu n. oválu, řad
 3. PRAVĚK OBCHODU: zboží - služba (statek) ke směně (nákup, prodej)-prostá zbožní výměna znamená směnu zboží za zboží-kupec jako druh samostatné činnosti (obchodování) se objevuje na rozhraní rodové a otrokářské společnosti => 3. společenská dělba práce

PRAVĚK. Přisvojovací hospodářství Mezolit (10 000 - 7000 př. n. l.) Obživu zajišťuje lov drobné zvěře; Využívání drobného kombinovaného nářadí - lov ryb pomocí udic a harpun; První společenská dělba práce Rozdělení mužských a ženských úkol Přirozená dělba práce - dělba práce mezi mužem a ženou (muž - lovec, žena - sběr plodin, příprava pokrmů, péče o děti). Neolit - mladší doba kamenná 1. společenská dělba práce - oddělení cílevědomého zemědělství od sběru a lovu (vznik zemědělsko-dobytkářského hospodaření = neolitická revoluce) Pravěk 1. V zásadě existují dvě teorie vzniku světa a člověka: a) teorie stvoření - viz Bible - stvoření světa za 6 dnů, Adam a Eva přes zákaz ochutnali zakázané řemesla se oddělila od zemědělství = 2. společenská dělba práce specializace některých lidí, protože zemědělských produktů je dostate 11. HISTORIE OBCHODU: PRAVĚK OBCHODU: zboží- služba (statek) ke směně (nákup, prodej) -prostá zbožní výměna znamená směnu zboží za zboží -kupec jako druh samostatné činnosti (obchodování) se objevuje na rozhraní rodové a otrokářské společnosti => 3. společenská dělba práce podmínky vzniku peněžní výměnu: a)nárůst specializace výroby b)místní.

Doba kamenná - Dějepisně

První společenská dělba práce - nejen zemědělci, ale i řemeslníci, šamani, bojovníci, náčelníci Zápřah zvířat (kastrace), existují stále rituální pohřby zvířat Počátek patriarchátu, příbuzenství podle muže Párové rodiny, sňatky, menší domy, muž potřebuje syna dědice - vznikají první společenské rozdíl říká společenská dělba práce. - Všechny tyto změny vedly pak ke vzniku prvních států, například Egypta. Důleţité vynálezy: Oradlo = nejdříve vidlicovitá větev, kterou oráþ tlaþil do země, dobytek, do kterého to bylo, zapřaţeno to táhl vpřed, a tak se kypřila hlína PRAVĚK PERIODIZACE PRAVĚKU A) podle materiálu: paleolit (nejstarší, starý, střední, mladý), mezolit, neolit, eneolit (starší, střední, mladší)= pozdní doba kamenná, chalkolit = doba měděná, doba bronzová, doba železná, doba římská B) podle způsobu hospodaření: 1. přisvojovací= kořistnický (sběr a lov), přirozená dělba práce 2. výrobní * zemědělství.

Dějiny světa - Maturitní otázky - 1) Pravěk a

 1. PRAVĚK A. DOBA KAMENNÁ - oddělení zemědělství od sběru a lovu = 1.společenská dělba práce - vznik zemědělsko-dobytkářského hosp. = neolitická revoluce - zakládání polí (žďáření - vypalování lesů) - pěstování pšenice, ječmene, prosa, luštěnin, lnu.
 2. Vlivem technologických změn (objev kola, užití rádla, využití dobytka k orbě, sporadicky měď) a s tím souvisejícími pravděpodobnými společenskými změnami (snad patriarchát, společenská dělba práce), se vyděluje pozdní doba kamenná neboli eneolit.Na českém území se během eneolitu vystřídalo či spolu soužilo velké množství kultur: lengyelská kultura.
 3. Pravěk rozdělujeme několika způsoby: - podle způsobu obživy přirozená dělba práce mezi mužem a ženou 1. společenská dělba práce - vznik zemědělsko - dobytkářského způsobu hospodaření pěstování luštěnin, obilovin a textilních rostlin (nejdříve ochrana divokého obilí před.
 4. Společenská dělba práce - zemědělství X řemesla (kovotepectví, kovolijectví, hutnictví, hrnčířství, tkalcovství, tesařství) 12. Vznik sousedských občin v pozdní době kamenné. Zánik rodových občin - promíchání obyvatel => vznik sousedské občiny. V čele rodiny muž - ote

Lidé začali zpracovávat vlnu, len, konopí na textilní vlákna, začali tkát, rozvíjela se řemesla. Společnost se začala dělit podle specializace (společenská dělba práce) ­ bojovníci, kněží, zemědělci a řemeslníci. Zlom znamenalo vynalezení ORADLA, KOLA, HRNČÍŘSKÉHO KRUHU Pravěk . Paleolit . Věstonická venuše. Nejstarší nálezy patřící rodu Homo na území Česka pocházejí z období nejstaršího paleolitu (2.5 milionu - 750 tis. B. P. společenská dělba práce), se vyděluje pozdní doba kamenn. spoleenská dělba práce, coţ znamená, ţe kaţdý výrobce se zaměřil na konkrétní oblast výroby; dělba práce technická spoívala v rozdělení práce mezi jednotlivé zaměstnance 11 ), technologických (stroje), výrobních (vznik továren), hospodářskýc Pravěk - prehistorické období dějin lidstva od počátku až do zavedení písma - nejdelší etapa dějin - začala asi na rozhraní třetihor a čtvrtohor, trvala 2-3 miliony let - archeologie - 2. společenská dělba práce = oddělení řemesel od zemědělství.

Chalkolit 5200-3500př.nl. - zlepšení zeměděl. nástrojů= vyrábí nadbytky společenská dělba práce - orba prováděna hákem, rydlo, využití dobytka - rozvoj měst, obchodu - vznik metalurgie= získávání kovů z rud- 1. nástroje z mědi . Starověk 3500př.nl. - 476 n.l POZDNÍ DOBA KAMENNÁ Mgr. Lenka Venclová 2009 ZNAKEM - první kovové nástroje z mědi Nejrychlejší rozvoj zemědělství MEZOPOTAMIE - meziříčí mezi Eufratem a Tigridem Využití záplav HRÁZE -proti splavení půdy NÁDRŽE- zásoba na dobu sucha kanály na pole = ZÁVLAHOVÉ ZEMĚDĚLSTVÍ NÁŘADÍ pomáhá zvýšit úrodu HÁK dřevěný, kostěný i měděný k orbě pomocí. Objevila se první společenská dělba práce - žena zůstává v domácnosti, muž pracuje. Vznikaly svatyně pro náboženské rituály, nalezeny byly třeba v lokalitě Hluboké Mašůvky u Znojma. Typem svatyní byl i rondel - kruhová palisáda, uvnitř které se konaly náboženské obřady. Pohřbívalo se buďto do žárových hrobů. diferenciace rolí a pozic- určitá dělba práce, rozdělení autority a vlivu; systém pozitivních a negativních sankcí . Pozice ve skupině. Hvězda - s největším počtem pozitivních reakcí ze strany ostatních. Outsider - stojí kdesi opodál, spíše negativní reakce, ale on sám je výrazn

Anglická průmyslová revoluce znamenala přechod od řemeslné a manufakturní výroby k výrobě tovární (za použití pracovních strojů a nových technologií).Hlavní pohonnou silou byla pára, symbolem revoluce parní stroj.V Anglii začíná průmyslová revoluce v šedesátých letech 18. století, svého dovršení dosahuje kolem roku 1830 (ve většině Evropy) společenská dělba práce - oddělení řemesla od zemědělství, kvalitní řemeslné výrobky, specializace řemeslníků, rozvoj obchodu nevýrobní skupiny: vojáci, kněží, panovník shromažďování naturálií (později daní) - vznik úřednického aparátu (daňoví výběrčí, správci jednotlivých území a písaři 2. společenská dělba práce -vznik řemesel, majetkové rozdíly, kultura únětická, mohylová, lidu popelnicových polí ( žárové pohřby) DOBA ŽELEZNÁ- válečnická vrstva, vozy tažené koňmi, železné nástroje a zbraně, naše území osídleno Kelty, pak Germány a nakonec Slovany. Řeck Nástroje v pravěku. Listen to TECH_FM (Príšery z praveku) 9.10.2014 by Rádio_FM for free. Follow Rádio_FM to never miss another show -nejdelší období dějin lidstva, začala na rozhraní třetihor a čtvrtohor, trvala asi 2-3mil.let

3. Dělba práce

Doba bronzová 3500 - 1100 př.n.l. Přední východ 2300 - 750 střední Evropa Prohlubování změn z eneolitu (orebné zemědělství, patriarchát, společenská dělba práce, růst společenské nerovnosti) Novinka: využití bronzu - slitiny mědi a cínu Výhody kovu: dá se dobře tvarovat, je možná recyklace Způsob. Historická věda a historické prameny Dějepis = společenská věda, která seznamuje s historií lidstva, popisuje díla významných osobností a popisuje způsob vývoje života lidí od nejstarších dob do současnosti Historické prameny -zdroje informací o minulosti, dokumenty doby a umožňují rekonstrukci minulých dějů, umožňují zkoumání a hodnocení minulosti Hmotné. 2.2. Fáze výrobní specializace (a) Specializace pohlavně-věková. Výrobní specializace podle pohlaví a věku (tzv. přirozená dělba práce) spočívá na tom, že lidé jsou přirozeně rozděleni do pohlavních a věkových skupin. Je to typicky specializace uvnitř jednotlivých rodinných společenství. Tato specializace má svoje podfáze 2. společenská dělba práce znamenala oddělení samostatných řemesel (zpracování kovů, keramika) od zemědělsví. Dochází k ní v mladší době bronzové. Třetí společenská dělba práce. Je to také označení pro pravěk; první a nejdelší etapu lidských dějin 4000 - 3200 př.n.l. - pozdní doba kamenná Nazýván také chalkolit - experimenty s kovy Vznik prvních států - Egypt Do Evropy znalosti přes Balkán První oradlo - mohou více vypěstovat (zvětšuje se osevní plocha) → nadprodukt (moc jídla) → 1. dálkoví obchodníci První společenská dělba práce - nejen zemědělci, ale i.

A princip míru, bez něhož nefunguje efektivně společenská dělba práce a její vedení pro liberála nedává smysl, protože snižuje budoucí tvorbu bohatství společnosti. Jen toto dohromady garantuje dosahování nejvyššího uspokojování spotřebitelských potřeb lidí a říká se tomu kapitalismus Nadprodukt dělba práce . Doba bronzová (2000 - 750 př. Kr.) Bronz - odlévání na ztracenou formu, chov dobytka . Únětická kultura (starší D.b.) Knovízská kultura (mladší D.b.) První státní zřízení - Mykénská civilizace . Vznik pravěkých národů - Řekové, Etruskové, Keltov Kategorie: Dějepis Typ práce: Maturitní otázky Škola: Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace, Jablonec nad Nisou Charakteristika: Dopodrobna zpracovaná maturitní otázka z dějepisu na téma Staroorientální státy.Obsahuje informace o Mezopotámii, Asýrii, Babylónii, Egyptě, Malé Asii, Persii, Syropalestinské oblasti, Indii a Číně

Pravěk - maturitní otázka z dějepisu (8) Dejiny-online

PRAVĚK. nejdelší etapa ve vývoji lidstva . začátek na rozhraní třetihor a čtvrtohor (nejstarší kosterní nálezy); trvání 2-3 miliony let. vývoj člověka od jeho vzniku do zavedení písma (začátku starověku - vznik starověkých civilizací - Asie - 4 tis.př.n.l.) nebo stěhováním národů (400 n.l) Vznik a vývoj. Druhá společenská dělba práce. Je odděleno řemeslo od zemědělství. Společnost se dělí do vrstev. Zemědělci, řemeslníci, obchodníci, bojovníci. 5. 10. Vznik třídní společnosti. Doba bronzová - dělí se na tři etapy: Starší doba bronzová - umětická kultura 1900 až 1500 př. n.l. kultura nálevkových pohár Lidé svým rozumem objevují časovou posloupnost, čas, přestávají žít pouze v přítomnosti. Rozvíjí se společenská dělba práce, rozvíjí se říční a námořní doprava, první veslice a plachetnice, začíná se tavit i měď. - 5200 Eneolit - pozdní doba kamenná v Evropě. Muži mají ve vesnici hlavní slovo

ZŠ Kunratice Pravěk I

loví zvířata, sbírají plody a kořínky. Důležitá je dělba práce mezi mužem a ženou. Muž je lovec, žena pak sbírá plody, připravuje jídlo a stará se o děti. Všichni členové této společnosti jsou si rovni, dokonce mají společný majetek. Lidé této doby obývali vchody do jeskyň, popř. jámy zahloubené do země 2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Problémy a obtíže dětí žijících v dysfunkþních rodinách zpracovala samostatně a pouţila jsem literaturu uvedenou v seznamu pouţitých pramenů a literatury, který je součástí této diplomové práce 2 části sociologie - sociální statika (struktura společnosti, rodina, dělba práce) a sociální dynamika (vývoj společnosti) chtěl přetvořit francouzskou společnost po VFR dílo Kurz pozitivní psychologie Emile Durkheim; Francouz, pokračovatel Comta a pozitivní tradic Přirozená dělba práce. Přisvojovací hospodářství. Výrobní hospodářství. Společenská dělba práce. Život v pravěku Základní pojmy Přisvojovací hospodářství sběr plodin a lov zvěře Výrobní hospodářství pěstování rostlin a chov dobytka Přirozená dělba práce dělba práce mezi mužem a ženou Společenská.

Pravěk - doba bronzová Učebnice dějepisu on-lin

Eneolit (4400 - 2000 př. n. l.) - Vlivem technologických změn (objev kola, užití oradla, využití dobytka k orbě, sporadicky měď) a s tím souvisejícími pravděpodobnými společenskými změnami (snad patriarchát, společenská dělba práce), se vyděluje pozdní doba kamenná nebo eneolit pravěk - nejstarší období lidských dějin, periodizace antropogeneze, hominizace přisvojovací hospodářství, výrobní hospodářství, spol. dělba práce, nerovnoměrnost vývoj Ø Uspořádání společnosti ( 34 s.) - v této době se začala prohlubovat společenská dělba práce,byly větší majetkové rozdíly - vzniká rodová občina - z těchto rodových občin vzniká kmen ( velké rozdíly mezi lidmi vedly k válkám o území). Kmen bylo společenství složené z rodů

Dějepis - ZŠ Seve

6. ročník Pravěk. Pozdní doba kamenná ( eneolit ) (od 4 000 př.n.l.) nejdříve byla na Blízkém východě : vedle kamenných nástrojů znají i měděné závlahové zemědělství. měď : uměli ji tavit spony, jehlice a jiné ozdoby sekyry, dláta, dýky byla příliš měkká. první společenská dělba práce PRIMITIVNÍ SPOLEČNOSTI - PRAVĚK; dnešní kmeny v Amazonii - soběstačné, kmen držel pohromadě, protože to byla jediná šance jak přežít v krutém přírodním světě, proto byly mezi členy kmene VZTAHY VZÁJEMNÉ SOLIDARITY A NEZIŠTNÉ POMOCI. NADPRODUKT: DIFERENCIACE SPOLEČNOSTI - SPOLEČENSKÁ DĚLBA PRÁCE. Dělba práce a vymezení společenských rolí obou pohlaví bylo v pravěku upraveno společenskými normami. E. Neustupný (1997, 313) připomíná, že technické, společenské a symbolické normy bývaly v pravěku propleteny v jednu, není tedy čistě praktických - racionálních norem, nebo naopak jen norem symbolických Podle způsobu opatřování potravy dělíme pravěk na období přisvojovacího hospodářství a na období výrobního (produktivního) hospodářství. jak tato společenská dělba práce vytváří základy civilizace založené na soukromém vlastnictví a státu, se rodové zřízení rozpadá. Tento proces se všeobecné klade asi.

Střední a mladší doba kamenná :: Výpisky pro gymnázi

Pravěk - charakteristika jednotlivých etap pravěku, předchůdci dnešního člověka - přírodní prostředí, způsob života lidských předků - pojmy: dělba práce, neolitická revoluce, matriarchát a patriarchát - významné pravěké lokality ve světě i v českých zemíc -aka) - 141 společenská dělba práce - 20 stadion - 114-115 Stará říše - 46-4 7 Starobabylónská říše - 37 Starý zákon - 56-57 stěhování národů - 30-31 stéla - 36-37, 132-133. Dějepis je humanitní a společenská věda zkoumající dějiny člověka a pravěk D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a vznik prvních osídlení D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními řemesla a dělba práce¨. společenská dělba práce; vrstvy obyvatelstva - řemeslo, obchod. vznik státu = města; protikladné třídy: vládnoucí a potlačovaná . nejrychlejší vývoj v Přední Asii. v popředí kněží, bojovníci, bohatí řemeslníci - patriarchální společnost. Umění: architektura (svatyně, kamenné hrobky = megality STAROVĚK Vznikají státy a písmo Předpoklad vzniku státu - zemědělství, společenská dělba práce, byrokratický aparát, vláda Staroorientální despocie - na východě, vládne neomezený panovník, půda panovníkovi, obživou je zemědělství, panovník je bůh, na povodí velkých řek (Eufrat a Tigris), Mezopotámie, Egypt, Čín

dělba práce a činností. výhody spolupráce lidí 6. Mezinárodní vztahy, globální svět Popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování Vysvětlí, proč je ČR členem E OV - kulturní instituce Pravěk pochopení historického rozměru pojmů humanita, mír, demokracie, tolerance, je veden k nutnosti jejich respektování Mezopotámie - závlahové zemědělství, měděné nástroje, první společenská dělba práce mezi zemědělci a řemeslníky, vznik sousedských občin, změny v náboženství. • první společenská dělba práce Pravěk neboli prehistorické období je časově nejdelší úsek v dějinách lidstva, ohraničený obdobím od začátku vývoje člověka (cca 2,5 mil. let) do nástupu agrární revoluce a počátkem civilizace (cca 4000 let př. n. l.). Historická rekonstrukce tohoto období je odkázána pouze. Nová práce v nedohlednu a můj čas na cvičné pobočce se pomalu krátí, což je průser protože pak bych měla nastoupit nornálně v místě mého bydliště - což ale znamená že mě tam moje přehnaně aktivní babička bude chtít navštívit. Stejně jako to dělala v mojí minulé práci Kdy proběhla neolitická revoluce. Neolitická revoluce , neolitické demografický přechod , zemědělské revoluce , nebo First zemědělské revoluce byla široká měřítku přechod z mnoha lidských kultur v průběhu neolitu období od životního stylu lovu a shromažďování k jednomu z oblasti zemědělství a vypořádání.

Dokážu si představit rovnostářskou společnost, kde bude existovat z technických důvodů dělba práce, ale nepovede to ke společenskému nadřazování některých zaměstnání nad jiná. Tvrzení, že dělba práce nutně vede k hierarchické společnosti, mi přijde deterministické a podceňující svobodnou vůli a schopnost lidí. společenská věda, učí nás poznávat sebe sama, pomáhá pochopit současnost a odhadnout budoucnost, základem práce je orientace v prostoru (místo děje, mapy) a času (kalendář, datum, letopočet). = humanitní a společenská věda zkoumající dějiny člověka a jeho. civilizace hlavně na základě písemných a hmotných pramen Pravěk Mgr. Jitka Moskvová Dějiny pravěku Pravěk lze rozčlenit podle: způsobu opatřování potravy materiálu, ze kterého si člověk vyráběl nástroje Podle způsobu opatřování dělíme pravěk na: potravy období přisvojovacího hospodářství (od vzniku člověka - 7.tisíciletí př.Kr.) (v Evropě do 5.tisíciletí př.Kr.) období výrobního hospodářství Období.

 • Mistři hazzardu jak to začalo.
 • Cole sprouse osobnosti.
 • Vyčerpání z přehřátí.
 • Je uhoř ryba.
 • Tričko s otáčecími flitry.
 • Otevřené sklepy 15.6 2019.
 • Coombsův test.
 • Ketonal tobolky.
 • Orechova bublanina s ovocim.
 • Mary anne creed.
 • Čtverečkuje televize.
 • Funkční strategie.
 • Hoisin bucek.
 • Propichnuty bubinek.
 • Posunovaci uzel naramek.
 • Bazos kos na miminko.
 • Superb pojistkova skrin.
 • Nerezový plech kartáčovaný.
 • Ultrazvuk plic.
 • Egyptská příjmení.
 • Montážní příručka sádrokartonáře pdf download.
 • Ariegský ohař.
 • Kdy zveřejňovat fotky na instagramu.
 • Druhy krepelek.
 • Fotbalový trénink u5.
 • Utf 8 to windows 1250.
 • Noční směna 3 série.
 • Dneska je středa je ho tam třeba.
 • Winx omalovánky.
 • Syndrom z vysazení antidepresiv.
 • Ardell řasy trsy.
 • The nine lotr.
 • Woodhouse ovocny trh.
 • Austin powers 4.
 • Ipad 9.7 cena.
 • Varta blue dynamic 74ah.
 • Bojovník online cz.
 • Depeche mode world in my eyes.
 • Zánět nehtového lůžka na noze léčba.
 • Prošívaná deka s tvarohem.
 • Zdravá večeře pro muže.